تبلیغات
کلبه عاشقانه پسر تنها - همچنان دوستت دارم


کلبه عاشقانه پسر تنها

روزهــــــــــای ســـردو غمگیــــن دلـــــــــم شــدی ســاحل یــه دریــا مشــکلــم چــند صبــــاحی بــود عجیـــــب حـــالی نــداشـــتم تو دلـــم بذره غـــمو فقـــط می کـــاشتم حــــتی چـــشمــام خــواب خــــوشبخـــتى نمـــــــیدید روح مــن از یــه دنیــــــــــا گــل حســــی نمیچــــــید نـــاکام از عشـــق و امیـــــــــد هـــر آرزوی میـــداشـــتم خـــــــــــدا ببخــــش مــنو بــه خــاک میــسپـــردم نمی فهـــــمم چــــه حکـــمی داره خـــدای عــالم بــا عشــــق زنــده ام, امـــا انـــگار کــه مـــرده ام تــا عشــق نبـــــود زنــــدگیــــم طی شــد هـــر لحظــه و هــــروز بـــی اشــک و آه و گــــریه مجـــــــــــــنون توی قصــه هــا بـــود همــه زنــدگیـــم شــده بــود شـــب شـــبی کـــه سیــــاهــش فــردایم بـــود همــون شــبی کــه دلــــم هــمیشــــه تــــنهــــــــا بـــود . تــا ایـــن کــه تــو رســـیدی مثـــل یــک معجـــــــزه پــاک الــــــهی, یــــه نیــاز آب واســه وجــــود مــاهی آمــدی تــوی زنــدگیـــــم چــه نـــــوری دادی شــــیشه غــمو شــکســتى تـــو بــا شـــادی یــه حـــس خــوب و تــازه پــــــــایــان تنهــــایهـــــام آغـــــــــــاز غصــه ها بــــــــود کشــــتی غمــــــهای مــن بـــــر گـــٍل نشــــست وقتـــی نـــازم مهــــر تــو بــر دل نــشــست مهـــر تــــو در رگ رگ وجـــــودمن عشــــق تـــو هستـــی وتــارو پـــــــــــود مــن ای اقاقی ,نســـترن ای یــاس ســفیــــــد ای کــه خوشـــبخـــتی رو دادی تـــــــــو نویـــــد ای گـــــل رز مهـــــــــــــرتو از مــن نــگیـــــــــر ای یــــــــارم ای تــــو کـــــه زندگــــــی رو دادی یــــــــــــــــادم مــــــن بــاغم ســـــوختـــم بــازم اشــک حســـرت شـــده کـــــارم حـــال مــی فهـــــــــمم کـــه چـــرا قبـــرســتان دلـــم شـــــد گلســـــتان چـــــون نسیـــم مهــــــــربــانیـــــیت بــــر آن دمیــــد مـــن شــدم بــر مهـــربونیـــت اســــیر زود عــادت شــد واســه مــن هــر لحظــه دیـــدن تــو دســتای مــن توی دســــت پــر محـــبتت داغ بـــوســـه لبـــهایــــــت , بــریدم از همــه امــن تـــــریـن جــای دنــیا پنــاه آغــــوش تــــو ,گــذشــــت و ایـــن کــه یــه روز چشـــــمو کـــردم نبـــودی بــی خبــــر از پیـــش مــن انــگار کــه رفتــه بــودی نــا باورانه مــوندم در حســــرت تــوی که تمــــــــوم زنــدگیمو بـــا رفـــتنت ســوزندی ولـــی قـــسم کــه بـــعد تـــــو نمــی کــنم هـــوس عشـــقو از هــر بــی ســرو پــا نمی کنم طلــــب بـــه بزرگتـــریــن عشـــق و احســــــاس در کــوتـــاه تـــریــن جملــــه ممکــن بــه روی لطیفتـــریــن گـــل ســـرخ بــرای تـو بهتـــریـــن کـــسم می نویســــم "دوستــــــت دارم" با اینکـــــه میدانـــــم دوســت داشتــن گنـــاه اســـت "دوستــــــت دارم" با اینکـــــه میدانــــم پرستــــش کــار کافــــــــر اســـت "می پرستمــــــت" با اینکـــــه میدانــــم آخــر عشـــق رســوایـی اســت "عاشقــت میباشـــم" پــس "گنـاهــکارم" ، "کافـــرم "، "رســوایــم" ولـــی همچنـــان "دوستــــــت دارم

تقدیم به تو ...


نوشته شده در یکشنبه 17 مرداد 1389 ساعت 10:40 ق.ظ توسط عاشق تنها |نظرات


آخرین مطالب
» تصویر عشق...
» چقدر شیرین است رؤیای تو...!
» بغض تنهایی
» همیشه به یادم باش..
» می روم آنجا که فدا شدن ارزش داشته باشد
» به حرمت خاطره ها بی تو قدم نمی زنم
» سفر غریبی داشتم توی اون چشم سیاهت
» دوست دارم بال بگشایم
» مسافری بی پروازم
» فاصله
» همچنان دوستت دارم
» چه ساده بودم من !!!
» ســــنگدل، بـــــر آرزوهـــای دلــــم خندیــــد و رفت
» به انتظار بازگشتت
» تکرار نبودنت

Design By : RoozGozar.com